1. כללי:
1.1 בהיכנסך לאתר "MTI" (להלן: "האתר"), וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או שימוש בשירות או במידע מכל סוג שהוא המוצע באתר, הינך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש כמפורט להלן, לרבות תכני האתר, השירותים ואפשרויות השימוש המצויים והמוצעים באמצעותו (להלן: "תנאי השימוש").
1.2 תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים שבין MTI, לבין כל אדם ו/או גוף שייכנס לאתר ו/או שיבצע שימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותים המצויים ו/או המוצעים במסגרתו, מכל מין וסוג שהם, בין שהם קיימים באתר ובין שניתן להשיגם באמצעות האתר (להלן: "המשתמש").
1.3 MTI תהיה רשאית לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, לרבות ומבלי לגרוע, אופן הפעלת השירותים המוצעים באתר המכרזים, מועדיהם וכיוצ"ב, וזאת עפ"י הוראות כל דין, ו/או עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
המשתמש יישא באחריות להתעדכן, בכל עת, בכל שינוי ו/או התאמה אותו תבצע MTI בתנאי השימוש, והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור. שינוי ו/או התאמה כאמור ייכנסו לתוקפם ממועד פרסומם באתר.
1.4 מבלי לגרוע מהאמור, תהיה MTI רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות, זמינות ותקינות של האתר ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן, והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.
1.5 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהן, בין תנאי השימוש לבין התכנים המפורטים באתר , יגברו ההוראות המפורטות בתנאי השימוש.
2. מהו אתר MTI?
אתר MTI מעמיד לרשותך מידע רב בתחומים שונים. מידע זה כולל:
מידע כללי על אודות MTI, מידע ושירותים למועמדים ולסטודנטים, , חדשות, ידיעות בתחומי מחקר, אירועים, סרטוני וידיאו ועוד.
שימוש באתר MTI מהווה את הסכמתך לנושאים שלהלן, מבלי שתתבקש לתת את הסכמתך לתנאים אלו במפורש.
3. מידע ותמונות באתר:
המידע המוצג באתר זה הינו לצרכי נוחות בלבד. בכל מקרה בו נעשה שימוש באתר לצרכי הרשמה ללימודים או מידע הקשור ללימודים, המידע המחייב יהיה המידע המופיע בתקנוני MTI, בנהליה ובפרסומים הרשמיים שלה בלבד (להלן: "הנוסח הרשמי"). בכל מקרה של סתירה בין מידע המופיע בדפי האתר לבין הנוסח הרשמי, יגברו ההוראות המפורטות בנוסח הרשמי.
MTI רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע, התכנים והתמונות באתר. MTI אינה מתחייבת, כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.
4. פרטיות:
MTI 4.1 מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת MTI במידע שנמסר לה ע"י המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר, וכן את האופן שבו מבצע המשתמש, שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
4.2 בעת השימוש באתר ישנה אפשרות שייאסף מידע אודות הדפים שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד.
MTI 4.3 רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין.
MTI 4.4 רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח מידע סטטיסטי. MTI רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצד שלישי, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
4.5 אתר האינטרנט של MTI אוסף מידע אודות הגולש באמצעות טפסי פניה הממוקמים בחלק מדפי אתר האינטרנט, ככל שהגולש בחר להזין פרטיו לטפסים אלו. הפרטים נמסרים ל MTI ע"י הגולש ואינם מזהים אותו אישית בעת הכניסה לאתר. המידע עשוי להישמר במערכת ניהול הלקוחות של MTI ומשמש את MTI לצורכי טיפול בפנייה או יצירת קשר עם המועמדים ללימודים MTI ולצורך שיפור השירות המוענק על ידי המוסד.
4.6 MTI מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי הקשור לMTI או לשירותיה. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. MTI 4.7 מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, MTI לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
5. שימוש ב"עוגיות" (Cookies):
MTI 5.1 משתמשת בשיווק מחדש (remarketing) עם Google Analytics ועם כלים נוספים כדי לפרסם את הלימודים והפעילויות שלה באינטרנט. ספקים של צד שלישי, כולל Google, מציגים את המודעות של MTI באתרים ברחבי האינטרנט.
5.2 ו MT וספקים של צד שלישי, כולל Google, משתמשים בקובצי cookie של צד ראשון (כגון קובץ cookieשל Google Analytics) ובקובצי cookie של צד שלישי (כגון קובץ cookie שלDoubleClick) ביחד, כדי ליידע את MTI על התנועה באתר, כדי לבצע אופטימיזציה של דפים באתר וכדי להציג, מפעם לפעם, מודעות על סמך הביקורים הקודמים של הגולשים באתר.
6. קניין רוחני:
6.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים וכל קניין רוחני אחר, בין היתר, בקשר עם המידע והשירותים המצויים באתר, הינם בבעלות MTI בלבד, או במקרה בו הוצגו באתר ו/או באמצעות האתר ע"י צדדים שלישיים, קניינם של צדדים שלישיים אלה בלבד, ולמשתמש לא תהיה בהם זכות כלשהי (להלן: "הרכיבים המוגנים"(.
6.2 אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות מהמידע והנתונים המפורסמים באתר ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של MTI בכתב ומראש. שמה של MTI, שם המתחם של האתר וסימנים קנייניים (בין אם רשומים ובין אם לאו) של MTI, הינם קניינה הבלעדי של MTI ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה, בכתב ומראש.
6.3 המשתמש מתחייב לא להסיר, להסתיר, לנטרל ו/או לשנות כל הודעה שהיא ו/או סימנים הקשורים לזכויות הקניין הרוחני ו/או לזכויות ולבלעדיות MTI, בין אם הודעות ו/או סימנים אלה מוצמדים, נכללים ו/או נקשרים בכל צורה שהיא בהם.
6.4 זכויות הקניין הרוחני של MTI חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תוכן בדפי האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, וכן אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת רשותה המפורשת של MTI בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעים טכניים כלשהם, או להפיץ נתונים כאלה ברבים.
6.5 אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו MTI, או במסגרת אייפריים, אלא בכפוף לקבלת הסכמת MTI בכתב ומראש.
6.6 השם "MTI", סימני המסחר של MTI וכן ה-domain name של האתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של MTI בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
7. הגבלת שימוש מסחרי באתר:
אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו.
8. שינויים באתר:
MTI תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, הקישורים שימצאו בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו - והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, כתוצאה מפעילות MTI ובהתחשב באופי הדינאמי והחידושים של האינטרנט. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי MTI בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 9. אחריות מוגבלת:
MTI 9.1 תספק למשתמש את השירותים כמתואר בתנאי השימוש. בכל מקרה בו לא תצליח MTI לספק למשתמש את השירותים שבאתר, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל מעשה ו/או מחדל של MTI, או במקרה בו ביקשה MTI לשנות ו/או לבטל את השירותים בהתאם להוראות סעיף 1.4 לעיל, באופן בו ייבצר ממנה לספק למשתמש את השירותים כמתחייב ממנה עפ"י תנאי השימוש, לא יהיה המשתמש זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא בגין האמור, והוא מוותר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 9.2 מבלי לגרוע מזכויות MTI עפ"י סעיף 4.1 לעיל, MTI ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, פגיעה במוניטין, וכן בגין כל הפסד ו/או נזק כספי אחר, הנובעים ו/או הקשורים בין היתר ליכולתו של המשתמש להפיק תועלת מהשימוש באתר ובהתאמת השירותים לצרכי המשתמש; נסיבות שאינן בשליטת MTI או שMTI לא יכלה לצפות; שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים; כל מעשה ו/או מחדל המתבצע במידע או בפרטים שמסר המשתמש לצדדים שלישיים; הפרעות זמינות ותקינות של אתר המכרזים ו/או של השירותים הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלוויזיה ו/או עומסים בתעבורת דוא"ל; נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיוצ"ב, שתוכן המידע אותו מסר המשתמש באתר המכרזים; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל נזק או אובדן אותו לא יכלה MTI לצפות ו/או למנוע באמצעים סבירים.
9.3 ידוע למשתמש, כי השירותים וכל הקשור בהם מסופקים ע"י
MTI במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- (As Available. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ובשירותים או במידע המצוי באתר, וכי ידוע לו, כי MTI אינה אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה בשירותים או במידע כאמור.